Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.
W tym roku po raz pierwszy wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).
W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 208 oraz poniżej w formie plików do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.
Termin naboru wniosków: 30.04.2014 r.
Planowany termin realizacji zadania - do 30 września 2014 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Joanna Krępa – z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 232

Joanna Krępa
z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

W tym roku po raz pierwszy wnioski do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).

Informuję, że w dniu 28 czerwca 2013 r. gmina Nowogard złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o dofinansowanie zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard”. Jest to trzeci etap usuwania azbestu z zabudowań zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Od 2011 r. usunięto łącznie 28 ton płyt azbestowych z 21 nieruchomości pozyskując na ten cel środki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 28 661,42 zł. W tym roku do programu zgłosiło się 13 właścicieli nieruchomości w tym 6 z Nowogardu i 7 z terenów wiejskich gminy. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywana do utylizacji to 1515,85 m2. Szacunkowy koszt zadania wynosi 20 648,44 zł.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz kolejny do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.