facebook logo burza Radio Nowogard BIP

Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Dodatki mieszkaniowe - deklaracja o wysokości dochodów , wniosek , załącznik do wniosku
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych informacja
 • Wniosek o najem mieszkania - informacja , wniosek , deklaracja o dochodach , oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Wniosek o zamianę mieszkania - informacja , wniosek
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - wniosek, PDF 
  Oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - oświadczenie
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zgłoszenie
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowogard i w komunikacji miejskiej - informacja
 • Załatwienie pochówku na cmentarzach wiejskich - informacja
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na teremie miasta i gminy Nowogard oraz dróg powiatowych w granicach miasta - informacja , wniosek
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - informacja
 • Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg gminnych - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych - informacja
 • Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych/ wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów - wniosek
 • Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących wywrot/ złom - wniosek

Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Wydział Finansowo Budżetowy - Podatki i Opłaty

Stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny obowiązujące w 2021 roku

Aktualne druki informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku można pobrać ze strony internetowej
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Nr XIX/116/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 roku:

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny doc, pdf
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości doc, pdf
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny doc, pdf
 • Informacja w sprawie podatku - osoby fizyczne doc, pdf

Urząd Stanu Cywilnego

z-ca kierownika: Mariola Tyrcha tel. 91 39 26 230

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

kierownik: Kamila Rzetecka tel. 91 39 26 212, 213


Dotyczy wniosku o wydanie wymianę dowodu osobistego


SSiO 10 - zbiórka publiczna

SSiO 11 - impreza masowa

SSiO 12 - zgromadzenia

SSiO 16 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

SSiO 17 - Zmiana w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych

SSiO 18 - Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Utrata dowodu osobistego ( Kradzież, Zagubienie )

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniobiorcy)

Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniodawcy)

Wniosek o udzielenie danych w trybie jednostkowym z rejstru daowodów osobistych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy. - EL/ZP/4 - wniozek

Zgłoszenie wyjazdu poza grance Rzeczypospolitej Polskiej - EL/ZW/3 - wniosek

Znalezienie dowodu osobistego

Wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego

Zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych